Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel verilerin korunması, Anayasal bir hak olup, Şirketimizin öncelikleri kapsamında yer almaktadır. Bu doğrultuda, Adalet Mahallesi Manas Bulvarı No: 39 İç Kapı: 3408 Bayraklı, İzmir 35540 adresinde bulunan Fener İngilizce Eğitim ve Danışmanlık Ltd.Şti. “Veri Sorumlusu” olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine ve hukuka uygun şekilde işlenmesine azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak müşterilerimizin, üyelerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, stajyer ve öğrencilerimizin, tedarikçi/alt işveren çalışanlarının ve yetkililerinin, şirket hissedarlarımızın ve şirket ortaklarımızın, ziyaretçilerimizin, paydaşlarımızın ve diğer verisini işlediğimiz üçüncü kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde; güvence altına alınması ve işlenmesi konusuna hassasiyetle yaklaşmaktayız. Bu çerçevede, KVKK kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz.

Şirketimiz ile muhatap, müşteri, potansiyel müşteri, üye, paydaş, tedarikçi veya çalışan sıfatı ile paylaştığınız tüm kişisel verileriniz (ad, soyad, ticari ünvan, vergi kimlik numarası, vergi dairesi, ikametgah adresi, işyeri adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve hizmet verebilmek için alınan her türlü kişisel veri),  KVKK’ ya uygun şekilde, faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanabilecek, kullanılabilecektir. Şirketimiz websitesi ve mobil uygulaması üzerinden tüm kredi kartı ve diğer ödeme sistemlerine ilişkin işlemler ve onayları tarafımızdan bağımsız olarak sizin ve ilgili Banka ve benzeri Kart Kuruluşları’nca aranızda online olarak gerçekleştirilmektedir. Kredi kartı şifresi gibi bilgiler Şirketimiz tarafından görülmez ve kaydedilmez.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı:

Kişisel verileriniz; kişisel verilerinizin işlenmesine konu olan sözleşmesel ilişkimizin kurulması ve ifa edilmesi, bu kapsamda cari hesap açılışı yapılabilmesi, gerekli ödeme ve tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi, Şirketimizin tabi olduğu mevzuattan doğan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve haklarının tesisi, yasal beyanname ve bildirimlerin düzenlenmesi,  olası uyuşmazlıklarda ve yasal süreçlerde hukuki destek alınması ve ispat aracı olarak kullanılması, kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un m. 5/2 (f) hükmünde düzenlenen veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebebine dayalı olarak ve ayrıca Şirketimizin ticari iş ve stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanması amaçlarıyla, yasal mevzuat hükümleri dâhilinde; i) Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, ii) İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, iii) Doğru ve güncel olarak, iv) Belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir. Veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi; Çalışanlarımızın verileri ile ilgili olarak, İş Kanunu ve çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunlulukların yanı sıra insan kaynakları politikamız dahilinde veya performans düzeyini ve çalışan memnuniyetini arttırmak ve iş güvenliği ve iş barışının sağlanması gibi işletmesel nedenler ile Şirketimiz veya Şirketimizin işbirliği yaptığı veya yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişiler tarafından işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması:

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; kişisel verilerinizin işlenmesine konu olan sözleşmenin kurulması ve ifası kapsamında gerekli ödeme, kayıt ve tahsilat işlemleri için ilgili bankalar, sigorta şirketleri, yasal yükümlülük ve işlemlerin yerine getirilmesi kapsamında gerekli hallerde mahkemeler ve bilgi talep eden kamu kurum ve kuruluşları ile; Şirketimizin haklarının tesisi, kullanılması ve korunması kapsamında danışmanlar, şirket faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için işbirliği yaptığımız ortaklarımız, taşeronlar, hizmet sağlayıcılar, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz, grup şirketleri, arşiv firmaları ya da bulut hizmeti firmaları ile şirket faaliyetleri doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içine veya yurt dışına aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, iletişim ve bilgi talebi formları, e-newsletter formları, muhtelif sözleşmeler, elektronik posta gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğini sağlamaya yönelik yükümlülüklerimizi yerine getirmek hukuki sebebiyle toplanmaktadır.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız:

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla, i) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, ii) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, iii) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, iv) Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, v) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, vi) KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, vii) Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, viii) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ix) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz. Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz. Verilerinize ilişkin taleplerinizi bizzat müracaat ederek ve ya noter aracılığıyla Adalet Mahallesi Manas Bulvarı No: 39 İç Kapı: 3408 Bayraklı, İzmir 35540 adresine yazılı olarak gönderebilirsiniz. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.